ANBI

1. De naam van de organisatie

    • STICHTING LANDELIJK PLATFORM HULP AAN TSJERNOBYLKINDEREN

2. Het RSIN of fiscaal nummer
RSIN Fiscaal Nr. ANBI 804805088
KVK 41245251

3. De contactgegevens
Postadres:
Postbus 2001, 2930 AA Krimpen aan de Lek

4. Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders

Dhr.  R. Jani – voorzitter – toegetreden 1-6-2021

Dhr. M.J. van der Weide – penningmeester

5. Het beleidsplan M.i.v. 1-7-2018 definitief niet meer actueel – nieuw plan wordt medio 2020 verwacht. Het Landelijk Platform Hulp Tsjernobylkinderen is onder deze naam niet meer actief. De nieuwe naam wordt medio 2020 bekend.
Het beleidsplan is niet meer van kracht.

6. Het beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen conform de vastgestelde wetgeving geen beloning, maar kunnen eventueel gemaakte onkosten vergoed krijgen. Ook is voor hen een redelijk vacatiegeld mogelijk.
Er wordt uitsluitend gewerkt met onbetaalde vrijwilligers. Kosten kunnen op declaratiebasis worden verrekend mits de fondsen daarvoor toereikend zijn. Een vrijwilligersvergoeding is mogelijk.

7. De doelstelling (m.i.v. 1-7-2018 definitief niet meer actueel – nieuwe doelstelling voor eind 2020 bekend) – (Tot medio 2018 had het LPHT als doel groepen kinderen (met een of twee leerkrachten en een tolk), die wonen in radioactief besmet gebied in Wit-Rusland – dan wel in de invloedssfeer daarvan – een verblijf in Nederland te geven (voor een periode van 6-8 weken), voor herstel van de lichamelijke weerstand, en opbouw van lichamelijke en geestelijke gezondheid).

8. Verslag van uitgeoefende activiteiten
ACTIVITEITENVERSLAGEN:
Mededeling:
Zoals hiervoor vermeld is met ingang van juni 2017 de situatie in de stichting ingrijpend gewijzigd.
Voor meer info verwijzen wij naar ANBI Activiteiten verslagen 2017-2018 en 2018-2019.

9. Een financiële verantwoording