ANBI

1. De naam van de organisatie

STICHTING LANDELIJK PLATFORM HULP AAN TSJERNOBYLKINDEREN

2. Het RSIN of fiscaal nummer
RSIN Fiscaal Nr. ANBI 804805088
KVK 41245251

3. De contactgegevens
Postadres:
Postbus 2001, 2930 AA Krimpen aan de Lek

4. Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders

Dhr.  R. Jani – voorzitter – toegetreden 1-6-2021

Dhr. M.J. van der Weide – penningmeester

5. Het beleidsplan
Door de oorlogssituatie in het doelgebied en de enorme inflaties die momenteel heel Europa knevelen is een beleidsplan per 2022 beperkt tot het vaststellen van een nieuwe naam en doelstelling.
De nieuwe naam die onder de notaris ligt komende november 2022 en na KvK registratie officieel geldend zal zijn is:
Stichting Tsjernobyl Perspectief   – Een nieuw en passend logo is in de maak.

6. Het beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen conform de vastgestelde wetgeving geen beloning, maar kunnen eventueel gemaakte onkosten vergoed krijgen. Ook is voor hen een redelijk vacatiegeld mogelijk.
Er wordt uitsluitend gewerkt met onbetaalde vrijwilligers. Kosten kunnen op declaratiebasis worden verrekend mits de fondsen daarvoor toereikend zijn. Een vrijwilligersvergoeding is mogelijk.

7. De doelstelling
De doelstelling is per medio november 2022 notarieel alsdan vast te stellen:
De stichting heeft ten doel het verlenen van hulp op interkerkelijke basis en vanuit Bijbelse en Christelijke motivatie aan personen en instellingen in en rond het Tsjernobylrampgebied met nadruk op het gebied van gezondheid en onderwijs, met de nadruk op ouderenzorg en jeugdzorg en voorts…. al wat daarmee verband houdt.

8. Verslag van uitgeoefende activiteiten
ACTIVITEITENVERSLAGEN:
Mededeling:
Zoals hiervoor vermeld is met ingang van juni 2017 de situatie in de stichting ingrijpend gewijzigd.
Voor meer info verwijzen wij naar ANBI Activiteiten verslagen 2017-2018 en 2018-2019.


9. Een financiële verantwoording