Home

lpht-logo

Het LPHT heeft als doel groepen kinderen (met een of twee leerkrachten en een tolk), die wonen in radioactief besmet gebied in Wit-Rusland een verblijf in Nederland te geven (voor een periode van 6-8 weken), voor herstel van de lichamelijke weer­stand, en opbouw van lichamelijke en geestelijke gezondheid.anbi

De algemene doelstelling van de stichting komt voort uit de taak zoals Jezus die ons gaf in Matth. 28:19-20: “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld”

Onder opbouw van de geestelijke gezondheid verstaan wij het verblijf in christelijke gastgezinnen die achter de doelstelling staan (meelevend met een kerkelijke gemeente) en deze kinderen 6-8 weken een “warm nest” willen geven, zodat de kinderen in woorden button_het-laatste-nieuwsen daden met het Evangelie van Jezus Christus in aanraking komen.

Wij geloven dat alleen de Bijbel Gods Woord aan ons bekend maakt en de Bron is van waaruit we willen leven en werken.

Meer weten? Klik voor meer informatie.