Home

De algemene doelstelling van de stichting komt voort uit de taak zoals Jezus die ons gaf in Matth. 28:19-20:

lpht-logoGaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld”

Wij kunnen onze doelstelling als volgt formuleren:

Het LPHT heeft als doel groepen kinderen (met een of twee leerkrachten en een tolk), die wonen in radioactief besmet gebied in Wit-Rusland een verblijf in Nederland te geven (voor een periode van 6-8 weken), voor herstel van de lichamelijke weer­stand, en opbouw van lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Meer weten? Klik voor meer informatie.Meer weten? Klik voor meer informatie.

Onder opbouw van de geestelijke gezondheid verstaan wij het verblijf in christelijke gastgezinnen die achter de doelstelling staan (meelevend met een kerkelijke gemeente) en deze kinderen 6-8 weken een “warm nest” willen geven, zodat de kinderen in woorden en daden met het Evangelie van Jezus Christus in aanraking komen.

Wij geloven dat alleen de Bijbel Gods Woord aan ons bekend maakt en de Bron is van waaruit we willen leven en werken.

Klik op de ANBI button voor meer informatie:
anbi